AVG

In de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, staan wetten en plichten waar wij ons aan dienen te houden. Hierin is het beroepsgeheim uitermate belangrijk en mogen wij alleen met ondertekende machtiging informatie verstrekken of overleggen met derden. Een client heeft recht op inzage eigen dossier en wij dienen na sluiten dossier dit 20 jaar te bewaren. Voor het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en ondertekende overeenkomsten hebben eenieder van ons ofwel ter inzage in de praktijkkamer of digitaal.

Mocht u ergens ontevreden over zijn, dan is het raadzaam dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken met uw behandelend psycholoog. Als u er samen met uw behandelaar niet uitkomt en is de klacht ernstig, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging LVVP of NIP, afhankelijk van de psycholoog waar u de behandeling heeft gehad. Volledigheidshalve dienen wij hier ook te vermelden dat sinds 2017 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van toepassing is en kan een ernstige klacht ingediend worden bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG). Meer informatie hierover vindt u op op de website van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/