Privacy statement

De psychologen verbonden aan Samenwerkende Psychologen Leidsche Rijn voeren een ieder een zelfstandige praktijk, binnen deze praktijken worden wetten conform beroepscode opgevolgd en nageleefd.

Uw privacy speelt een rol vanaf het eerste contact!

Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacyregelgeving in werking  getreden (AVG). Onze praktijken dragen zorg voor het omgaan met uw persoonsgegevens volgens deze eisen in het hele proces van aanmelding en behandeling.

Uw privacy is belangrijk wanneer u in behandeling komt. Dat moet ook, want er worden privacygevoelige persoonlijke gegevens verwerkt voor het leveren van zorg en het declareren van behandelingen bij zorgverzekeraars. Voor het borgen van uw privacy zijn er belangrijke regels voor uw medisch dossier en is er de geheimhoudingsplicht van uw zorgverlener. Ook tijdens (digitale) uitwisseling van informatie met u, moet uw privacy goed beschermd zijn.

Beroepsgeheim

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming informatie over u mag worden gegeven aan derden. In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat hiervan afgeweken moet worden.

Aan het begin van de behandeling bepaalt u of uw huisarts geïnformeerd mag worden over onze bevindingen en het globale verloop van de behandeling (bij het begin en/of bij afronding van de behandeling).

Als het gaat om rapportage aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of uitwisseling van informatie met een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. We bespreken wat er in dat geval wordt uitgewisseld.

Dossier

Uw gegevens worden opgenomen in het beveiligde patiëntendossier van de praktijk. U hebt als cliënt het recht om uw dossier digitaal in te zien, op te vragen en ook om na de behandeling (schriftelijk) te verzoeken om vernietiging van uw dossier.

Met alle leveranciers van de digitale voorzieningen die in de praktijk worden gebruikt (het patiëntendossier, de beveiligde email en de meetinstrumenten) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de AVG.